اطلاعیه

 
  

 

زمين شناسى مهندسى عبارت است از کاربرد دانش و اطلاعات زمين شناسى در فعاليت هاي عمرانى
با توجه به اينکه بيشتر طرح هاى عمرانى در ارتباط مستقيم با زمين شناسى مى باشند بنابراين شناخت خصوصيات زمين شناسى يک منطقه مى تواند در طراحى واجرا وبهره بردارى پروژه موثر باشد.