شرح وظائف گروه زمين‌شناسى مهندسى

1. تهيه انواع نقشه‌ها و گزارشهاى زمين‌شناسى مهندسى و زمين‌شناسى نواحى شهرى و پهنه‌بندى بلاياى طبيعى و مخاطرات زمين‌شناختى .

2. ارائه و اجراى طرحهاى تحقيقاتى ـ علمى و مشاوره‌اى در زمينه‌هاى مرتبط با دانش زمين‌شناسى مهندسى و زيست محيطى . 3. بررسى رخدادهاى طبيعى بلافاصله پس از رويداد حوادث با هماهنگى ستاد حوادث غيرمترغبه وزارت کشور .
4. انجام بررسى هاى زمين‌شناسى عهد حاضر ( کواترنرى) در سطح کشور .
5. تهيه اطلس بلاياى طبيعى در مقياسهاى مناسب در سطح کشور .
6. انجام بررسى هاى ژئو ديناميکى,هيدرولوژيکى وژئوهيدرولوژيکى در انتخاب ساختگاهها .
7. تبادل اطلاعات علمى و و همکارى در پروژههاى مشترک با ساير گروهها و ارگانهاى داخل و خارج از کشور .
8. همکارى با کميته هاى فرعى – تخصصى کاهش بلاياى طبيعى .
9. بررسى روشهاى کنترل و کاهش مخاطرات طبيعى وارائه راهکارهاى مناسب به ارگانهاى اجرائى کشور .
10. مشاوره باساير ارگانهاى علمى و اجرائى کشور در زمينه زمين شنلسى مهندسى و زيست‌محيطى .
11. استاندارد سازى و الگوسازى بررسى هاى زمين‌شناسى مهندسى مخاطرات زمين شناسى و زمين شناسى شهرى .
12. آموزش و اطلاع‌رسانى تخصصى و عمومى در ارتباط با موضوعات زمين‌شناسى مهندسى و مخاطرات زمين شناختى .
13. ارائه خدمات زمين‌شناسى مهندسى و زيست محيطى به ارگانهاى دولتى و بخش خصوصى .

اين گروه از بدو تاسيس سازمان زمين شناسى کشور در سال 1338 در زمينه هاى مختلف زمين شناسى مهندسى و تامين آب مورد نياز موسسات کارخانجات و صنايع فعاليت نموده و با ارگانهاى مختلف همکارى داشته است .
خلاصه اى از فعاليتهاى گروه در گذشته و حال بطور کلى فعاليتهاى گروه زمين شناسى مهندسى را ميتوان به 3 بخش عمده تقسيم نمود :
1- بررسى مخاطرات طبيعى ، انتخاب ساختگاه و مسير يابى : اين بخش بطور عمده شامل بررسى زمين لغزشها ، فرونشستها و سيلابها و اراده راه حلهاى عملى و اقتصادى براى برخورد مناسب با اين پديده ميباشد .
همچنين انتخاب ساختگاه مناسب براى پروژه هاى مهم مهندسى با در نظر گرفتن چنبه هاى ايمنى و انتخاب مسير براى پروژه هاى مختلف خطى نظير راه ، راه آهن ، خطوط انتقال نيرو ، نفت و گاز و انجام بررسيهاى زمين شناسى مهندسى و پا تهيه نقشه براى تعدادى از اين بخش از برسيها جاى دارد .
2- تحقيقات : امور تحقيقاتى در زمينه زمين شناسى و چينه شناسى کواترنرى ، آبهاى زير زمينى و چشمه هاى معدنى و گرم مصالح ساختمانى که حاصل آن چندين کتاب و گزارش است .
3- تهيه نقشه هاى زمين شناسى مهندسى: نقشه زمين شناسى مهندسى يا ژئوتکنيکى نوعى نقشه زمين شناسى است که داده هاى مورد نياز در برنامه ريزى کاربرد زمين طراحى ، ساختمان ، نگهدارى سازه ها معان را فراهم مى آورد و هدف آن نشان داده توزيع پديده هاى زمين شناسى ويژه و خواصى از سنگها و خاکها است که کاربرد مهندسى زمينهاى مختلف به آن بستگى دارد ، يک نقشه زمين شناسى مهندسى در طرح ريزهاى شهرسازى و ساير پروژه هاى عمرانى در نواحى مختلف کاربرد و نقش کليدى دارد زيرا با ارائه اطلاعات مورد نياز مى تواند ر امر تخمين هزينه و ميزان سرمايه گذارى بسيار مفيد و کارآمد باشد .

تهيه نقشه اى زمين شناسى مهندسى مراکز استان و شهرهاى بزرگ جزء فعاليتهاى جديدتر گروه بشمار مى آيد که براى اولين بار از سال 1373 آغاز شده و تاکنون در شهرهاى تبريز ،شيراز ، سارى ، مرودشت ، بهشهر ، مشهد ، نيشابور و پيرامون اين شهرها به انجام رسيده است .
اطلاعات ارائه شده توسط نقشه هاى زمين شناسى مهندسى .

* ويژگيهاى زمين شناسى که بر روى اين نقشه ها نمايش داده مى شوند بطور کلى عبارتند از :
سنگها و خاکها ، شرايط آب زمين شناختى ، شرايط زمين ريخت شناسى ، پديده هاى فرسايش و رسوبگذارى ، جنبش شيبها ، تغييرات حجمى خاکها و غيره .
گاهى نمايش همه اين اطلاعات در يک برگه نقهش ممکن نيست از اينرو اطلاعات بر حسب مورد نياز به موضوعات زير طبقه بندى شده و در برگه هايى تحت همين عناوى تهيه مى گردد .

* مورد نياز برگه هاى زير طبقه بندى شده و در برگه هايى تحت همين عناوين تهيه ميگردد ، اين برگه ها عبارتند از :
1- برگه آب زمين شناختى وزمين شناسى ريست محيطى .
2- برگه زمين شناختى مهندسى .
3- برگه زمين ريخت شناختى مهندسى .

اين برگه ها را همچنين ميتوان براى منظورهاى خاص تهيه نمود ، نظير نقشه سهولت نسبى گودبردارى يا نقشه پهنه بندى استعداد لغزش و يا نقشه هاى تک منظوره ديگر که ميتواند در مقياسهاى گوناگون تهيه گردد . يادآور مى شويم که نقشه هاى زمين شناسى مهندسى بعنوان اسناد مهندسى پايه نه تنها براى مطالعه خسارات ناشى از بلاياى طبيعى و روشهاى کاهش خسارات مورد استفاده است بلکه براى انجام اغلب کارهاى عمرانى کشور يک مرجع ضرورى است.