منطقه مورد مطالعه
هدف
سال
مسئول پروژه
همراه
خلاصه اقدامات
استان سمنان
نقشه مخاطرات زمين شناختى (طبيعى – انسانى )
۱۳۷۹ تاکنون
محمد جواد بلورچى –فرهاد انصارى
عليرضا سياره حميدرضائى
 امير شمشکى
شناسايى مخاطرات موجود در استان , پهنه بندى خطر زمين لغزش در محدوده  کالپوش وچاشم، خطير کوه , پهنه بندى خطر زمين لرزه وبررسى مخاطرات زيست محيطى وسيل.
 
تهران بزرگ وپيرامون
رفتار سنجى لرزه اى وغير لرزه اى پوسته زمين-CAMP
ازسال ۱۳۸۱
محمد جواد بلورچى –فرهاد انصارى
امير شمشکي 
  ايمان انتظام
مسعود محمود پور
عليرضا سياره
 
بررسى روش ها و نتايج رفتار سنجى پوسته در ساير کشورها , انتخاب روش هاى مناسب جهت اجرا در محدوده مورد بررسي  نمونه بردارى سيستماتيک چشمه هاى آب گرم ومعدنى اطراف آتشفشان دماوند , تهيه نقشه دقيق آتشفشان دماوند، تأسيس ايستگاهاى ثبت پيش نشانگرهاى زمين لرزه.
 
معدن طلاى ارغش
 
انجام بررسى هاى ژئومکانيکى  معدن
 
 
1381
 
مسعود محمودپور
 
امير شمشکى وهمکاران
بررسى مکانيک سنگ توده معدنى وسنگ دربرگيرنده جهت تعيين مقاومت آن
معدن طلاى ارغش
 
انجام بررسى هاى آبشناسى  
 
1381
امير شمشکى
مسعود محمود پور و همکاران
تعيين منابع آب مورد نياز جهت استفاده معدن، بررسى سيل در محدوده معدن و شناسايى اثرات مخرب آب در معدنکارى
 
ناپايداريهاى جاده چالوس
 
کاهش خطر سنگ افت در جاده چالوس
 
1384
محمدجواد بلورچى
ايمان انتظام
مسعود محمودپور
 امير شمشکى
 اصغر صادقي 
   احمد دادستان  عليرضا سياره
تهيه نقشه ليتولوژيکى و مطالعه گسله ها در امتداد جاده چالوس، بررسى خطر سنگ افت، تعيين مکانهاى ناپايدار و ارائه راهکار به منظور ايمن سازى جاده چالوس از ديدگاه خطر سنگ افت
 
 
فرونشست
جنوب باخترى تهران
شناسايى عوامل موثر در شکل گيرى پديده فرونشست تهران
1384
محمدجواد بلورچى
امير شمشکى وهمکاران
تهيه نقشه‌هاى هيدروژئولوژيکى، ژئوفيزيکى، ژئوتکنيکى و ... از عوامل محتمل در وقوع پديده فرونشست به منظور شناسايى ساز و کار آن
 
روستاى آکوجان قزوين
 
بررسى پتانسيل مخاطرات زمين شناختى و ضرورت جابجايى روستاى آکوجان
1384
ايمان انتظام
امير شمشکى
بررسى مخاطرات زمين شناختى در محدوده روستا و پهنه پيشنهادى جهت جابجايى روستا
شهر اشتهارد
بررسى علل خسارتهاى ساختمانى در منطقه مسکونى شهر اشتهارد
1384
محمدجواد بلورچى
ايمان انتظام
احمد دادستان 
 اصغر صادقى
مسعود عبدلى
مهرزاد خندان
شهريارجوادى پور
انجام بررسى هاى صحرايى جهت شناسايى قناتها که به عنوان عامل اصلى اين نشست درنظر گرفته‌شده،حفر گمانه،برنامه ‌ريزى جهت انجام بررسيهاى ژئوفيزيکى