رديف

عنوان مقاله

نويسنده

تاريخ ومحل ارائه

۱ ارزيابى فاکتورهاى زمين ريخت شناسى در شناسايى نواحى با تکتونيک فعال محمد‌ جواد‌ بلورچى

چهاردهمين گردهمائى علوم زمين , سازمان زمين شناسى کشور ,تهران , 1374

۲ بررسى شريان هاى حياتى پس از زمين لرزه 6 دى 1383 بم محمد‌ جواد‌ بلورچى

ويژه نامه زمين لرزه بم در مجله زلزله شناسى ومهندسى زلزله , 2004 ميلادى(به انگليسى)

۳ بهمن سنگى آبيکار (چهار محال وبختيارى) محمد‌ جواد‌ بلورچى- فرهاد انصارى

اولين کنفرانس زمين شناسى مهندسى وزيست محيطى ايران , ايران , 1383

۴

ويژگيهاى لرزه زمين ساختى زمين لرزه بم (6 دى 1382)

فرهاد انصارى

کارگاه فنى در مورد روش هاى بازسازى ارگ بم, بم , ايران , 1383

۵

مطالعه ژئومورفولوژيکى زمين لغزه ها در منطقه کوهستانى کودى کانال

ايمان انتظام سلطانى

کنگره زمين شناسى هند دوره يازدهم

۶

ارزيابى مقايسه اى روش هاى پهنه بندى خطر زمين لغزه ها در منطقه کودى کانال هند

ايمان انتظام سلطانى

بيستمين گردهمائى علوم زمين

۷ زمين شناسى پزشکى (ژئومديس) وپتاسيل بررسى آن در ايران

دکتر ناوى- دکترايمان انتظام سلطانى

بيست ويکمين گردهمائى علم زمين
۸ نقشه هاى زمين شناسى مهندسى محمد رضا عبدالهى

نشريه داخلى وزارت مسکن وشهرسازى , 1375

۹ نقشه هاى زمين شناسى مهندسى وزيست محيطى تبريز محمد رضا عبدالهى

هجدهمين گردهمائى علوم زمين , سازمان زمين شناسى کشور , 1378

۱۰ نقشه هاى زمين شناسى مهندسى , زيست محيطى شيراز محمد رضا عبدالهى

بيست ويکمين گردهمائى علوم زمين  سازمان زمين شناسى کشور , 1381

۱۱

محاسبه هدايت هيدروليکى سازندهاى سخت با استفاده از خصوصيات مهندسى درزه ها – مطالعه موردى :ميزان هدايت هيدروليکى سنگ هاى گرانيتى پيرامون رگه معدنى ارغش – چشمه زرد  

امير شمشکى- مسعود محمود پور- محمد جواد بلورچي  

بيست ودومين گردهمائى علوم زمين سازمان زمين شناسى کشور - بهمن 1382