زمين شناسى کواترنر

فلات ايران مانند ساير کمربندهاى کوه‌زايى جوان جهان شامل جوانترين ساختهاى فرايشى يا چين‌خوردگى‌ها است. نهشته‌هاى کواترنرى سطحى‌ترين بخش پوسته جامد زمين را تشکيل مى‌دهند. از آنجائيکه اين بخش از پوسته محل اجراى طرحهاى عمرانى بوده و از سوى ديگر در برگيرنده پديده‌هاى مخاطره‌آميز نظير آتشفشانهاى فعال و جوان مى‌باشد، مطالعه نهشته‌هاى کواترنرى از اين ديدگاه داراى اهميت ويژه‌اى است. گروه زمين‌شناسى مهندسى سازمان زمين‌شناسى کشور مطالعات گسترده‌اى را در مورد زمين‌شناسى کواترنر ايران در قالب گزارشهاى متعدد و نقشه‌هاى مختلف به انجام رسانده است.


نشانى سايتهاى مختلف در رابطه با زمين‌شناسى کواترنر 

 

 لینک های مرتبط با این بخش
 سايت هاى مرتبط
 زمين شناسى کواترنرى